Statut

Statut Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego

Z woli założycieli tworzy się Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie (WSHM), Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (WSE) i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie (Wydz.Ek.UG) zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie stanowi ciągłość historyczną Stowarzyszenia Absolwentów WSHM w Sopocie powołanego 19 lutego 1949 roku przez pierwszych absolwentów tej Uczelni.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

Art. 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem absolwentów działającym w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach – ( Dz.U. nr 20/89, poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
Art. 2. Stowarzyszenie działa na terenie Polski i za granicą.
Art. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sopot.
Art. 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji. Uchwały w tym względzie podejmuje walne zgromadzenie członków.
Art. 5. Stowarzyszenie jest organizacją w pełni apolityczną.
Art. 6. Stowarzyszenie zostaje ustanowione na czas nieokreślony.

Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Art. 7. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1) krzewienie ducha przyjaźni, współpracy i łączności między ekonomistami-absolwentami sopockiego ośrodka nauk ekonomicznych;
2) tworzenie warunków sprzyjających integracji towarzyskiej i zawodowej członków Stowarzyszenia;
3) pomoc koleżeńska absolwentom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie w zakresie zatrudnienia zawodowego;
4) propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć WSHM, WSE oraz wydziałów ekonomicznych UG;
5) udzielanie pomocy wydziałom ekonomicznym UG w realizacji ich zadań dydaktycznych i naukowych;
6) działanie na rzecz rozwoju nowoczesnej edukacji ekonomicznej;
7) podejmowania inicjatyw propagujących rozwój polskiej gospodarki morskiej oraz osiągnięć na tym polu sopockiego ośrodka nauk ekonomicznych.
Art. 8. Cele wymienione w art.7. Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

1) aktywizowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Stowarzyszenia;
2) współpracę ze środowiskami oraz jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, w których aktywnie działają absolwenci sopockiego ośrodka nauk ekonomicznych;
3) współpracę ze środkami masowego przekazu oraz wydawanie własnych publikacji;
4) organizowanie spotkań, dyskusji i działań, w których można wykorzystać osobiste doświadczenia, wiedzę oraz dobrą wolę każdego członka Stowarzyszenia;
5) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej dla wydziałów ekonomicznych UG;
6) działalność gospodarczą.

 

Rozdział 3
Władze Stowarzyszenia

Art. 9. Władzami Stowarzyszenia są:
 1) walne zgromadzenie członków;
2) zarząd;
3) komisja rewizyjna;
4) sąd koleżeński.

 

Art.10. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zgromadzenie członków.

 

1.Do kompetencji walnego zgromadzenia członków należy:

1) określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
3) wybór członków zarządu w liczbie co najmniej trzech oraz komisji rewizyjnej w składzie trzech osób;
4) wybór członków sądu koleżeńskiego;
5) nadawanie członkostwa honorowego;
6) uchylanie uchwał zarządu;
7) udzielanie zarządowi absolutorium po wysłuchaniu sprawozdania komisji rewizyjnej;
8) uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Stowarzyszenia;
9)określenie przeznaczenia środków majątkowych Stowarzyszenia pozostających po jego likwidacji.

 

2. Posiedzenia walnego zgromadzenia członków zwoływane są przez zarząd co najmniej raz w roku, a ponadto mogą być zwoływane:

1) na wniosek komisji rewizyjnej;
2) na wniosek 1/10 członków Stowarzyszenia.
3. Uchwały walnego zgromadzenia członków winny być podejmowane w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli na walnym zgromadzeniu członków zabraknie kworum, przedstawiciel zarządu zarządza przeprowadzenie zebrania bez wymogu kworum. Zebranie takie uznaje się za odbyte w drugim terminie. Informacja o takim trybie podejmowania uchwał winna być podana w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu członków.
4. Uchwały walnego zgromadzenia członków podejmowane są (za wyjątkiem zmian w statucie) zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego zebranie.

 

Art. 11.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest zarząd, wybierany przez walne zgromadzenie członków na okres 3 lat.
2. Do obowiązków zarządu należy realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie członków.
3. Zarząd jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji zarządu należą sprawy nie będące w kompetencji walnego zgromadzenia członków, a w szczególności:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2) powoływanie stałych lub tymczasowych komisji do realizacji określonych zadań;
3) sporządzanie budżetu Stowarzyszenia na każdy rok kalendarzowy;
4) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i wykonania budżetu;
5) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych;
6) prowadzenie działalności gospodarczej;
7) wydatkowanie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i pokrycie kosztów jego działalności;
8) zatrudnienie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia i określenie zasad ich wynagradzania.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
6. Uzupełnienie składu zarządu może nastąpić wyłącznie drogą uchwały walnego zgromadzenia członków.
7. Odwołanie zarządu przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie drogą uchwały walnego zgromadzenia członków:
1) na wniosek komisji rewizyjnej;
2) na wniosek 1/10 członków Stowarzyszenia.

 

Art. 12.

 

1. Na czele zarządu stoi prezes, wybierany, podobnie jak pozostali członkowie zarządu, przez walne zgromadzenie członków.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu zarządu uprawniony jest prezes lub, z jego upoważnienia, pozostali członkowie zarządu.
3. Zobowiązania finansowe do kwoty ustalonej przez walne zgromadzenie członków mogą być podejmowane przez dwóch członków zarządu działających łącznie.
4. Prezes Stowarzyszenia jest dla pracowników Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

 

Art.13.

 

1. Komisja rewizyjna jest uprawniona do kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez walne zgromadzenie członków na okres 3 lat.
3. Komisja rewizyjna jest uprawniona do kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia.
4. Komisja rewizyjna może występować z wnioskami do zarządu, który powinien udzielić na nie niezwłocznej odpowiedzi.

Art.14.

W ramach organizacyjnych Stowarzyszenia mogą istnieć koła terenowe. Koło terenowe może powstać w przypadku chęci jego zorganizowania przez co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Koła terenowe powołuje zarząd Stowarzyszenia. Koło terenowe kierowane jest przez trzyosobowy zarząd wybierany na okres 3 lat przez walne zgromadzenie koła. Nadzór nad działalnością kół terenowych sprawuje zarząd i komisja rewizyjna Stowarzyszenia.

 

Rozdział 4
Sąd Koleżeński

Art. 15.

1.Sąd Koleżeński jest powoływany przez walne zgromadzenie członków w liczbie co najmniej pięciu osób. Na czele sądu koleżeńskiego stoi przewodniczący, wybrany przez walne zgromadzenie członków.
2. Kadencja sądu koleżeńskiego trwa 3 lata.
3. Sąd koleżeński jest organem uprawnionym do rozpoznawania i rozstrzygania sporów wynikających w obrębie Stowarzyszenia. W sprawach spornych, sąd koleżeński orzeka na podstawie słuszności i przekonania opartego na ocenie dowodów z całokształtu okoliczności spraw, zgodnie z postanowieniami statutu.
4.Sąd koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności przed walnym zgromadzeniem członków.
5. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo wnieść swoją sprawę pod obrady sądu koleżeńskiego.
6. Prawo do wnoszenia spraw pod obrady sądu kole żeńskiego ma również prezes Stowarzyszenia.
7. Rozpatrzenie sprawy przez sąd koleżeński winno nastąpić w ciągu miesiąca od momentu jej wniesienia przez zainteresowanego.

 

Rozdział 5
Członkostwo

Art. 16.

Członkami Stowarzyszenia są:

1) członkowie zwyczajni;
2) członkowie honorowi;
3) członkowie wspierający.

 

Art. 17.

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, będący absolwentami WSHM, WSE oraz wydziałów ekonomicznych UG.

 

Art. 18.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się w wyniku pisemnego zgłoszenia kandydata oraz zadeklarowania przez niego rocznej składki członkowskiej. Wysokość składki członkowskiej jest dobrowolna.
2. Organem właściwym dla przyjmowania w poczet członków zwyczajnych jest zarząd.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla rozwoju sopockiego ośrodka nauk ekonomicznych bądź dla rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.
4. Organem właściwym dla przyjmowania w poczet Stowarzyszenia członków honorowych jest walne zgromadzenie członków.
5. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne uznające jego cele statutowe i deklarujące materialne wspieranie Stowarzyszenia.

 

Rozdział 6
Prawa i obowiązki członków

Art. 19.

1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz;
2) prawo zabierania głosu i przedkładania postulatów w sprawach dotyczących Stowarzyszenia;
3) prawo udzialu w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4) prawo korzystania z pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie;
5) prawo noszenia odznaki Stowarzyszenia.

 

2. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa przewidziane w ust. 1. z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
 1) uczestniczenia w walnym zgromadzeniu członków z głosem doradczym;
2) zabierania głosu i przedkładania postulatów w sprawach dotyczących Stowarzyszenia;
3) udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
4) korzystania z pomocy koleżeńskiej zorganizowanej przez Stowarzyszenie.

 

Art. 20.

1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) realizowania celów statutowych;
2) stosowania się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3) przestrzegania zasad koleżeńskiego współżycia;
4) regularnego opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział 7
Ustanie członkostwa

Art. 21.

Ustanie członkostwa zwyczajnego następuje w wyniku:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie władzom Stowarzyszenia;
2) wykluczenie ze Stowarzyszenia z powodu poważnego naruszenia statutu bądź uchwał Stowarzyszenia.

 

Art. 22.

1. Organem powołanym do wykluczenia ze Stowarzyszenia członka zwyczajnego jest zarząd.
2. Decyzja o wykluczeniu powinna być poprzedzona udzieleniem zainteresowanej osobie upomnienia sformułowanego na piśmie i określającego szczegółowo rodzaj naruszenia.
3. Od decyzji zarządu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do najbliższego walnego zgromadzenia członków.

Art. 23.

Ustanie członkostwa honorowego następuje w wyniku:
1) dobrowolnego zgłoszenia na piśmie władzom Stowarzyszenia;
2) wykluczenia przez walne zgromadzenie członków na skutek uporczywego naruszania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 24.

Członkowie, którzy narazili dobre imię Stowarzyszenia lub działali wbrew jego celom i interesom, mogą zostać wykluczeni ze Stowarzyszenia na wniosek sądu koleżeńskiego, przedłożony zarządowi wraz z uzasadnieniem.

 

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

Art. 25.

Działalność Stowarzyszenia jest finansowana z dochodów pochodzących z:
1) składek członkowskich;
2) darowizn osób fizycznych i prawnych oraz zapisów i spadków;
3) dochodów z własnych wydawnictw, imprez, działalności gospodarczej;
4) dotacji państwowych.

 

Art. 26.

Zmian w statucie dokonuje walne zgromadzenie członków większością 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu walnego zgromadzenia członków.

Art. 27.

Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na mocy uchwały podjętej przez walne zgromadzenie członków większością 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu walnego zgromadzenia.

 

Wpisano do rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku pod nr Rej.St. – 980, dnia 12.01.1994 roku.